สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัย

“สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัย”
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญญา อินทวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานพิธีเปิดการจัดประชุมชี้แจงการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการประเมินพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๓ ที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย โดยมีศึกษานิเทศก์ และครูผู้สอนปฐมวัยในสังกัด จำนวน ๑๔๕ คน เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเมตตาธรรม สพป.อุดรธานี เขต ๔