สพป.ชัยนาท ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 >>> นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุน เพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท