โรงเรียนบ้านเนินจำปารับคณะติดตามโครงการอาหารกลางวัน

คณะกรรมการติดตามการบริหารจัดการกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาของ สพฐ. ประกอบด้วย นายมีชัย พลทองมาก นายวรวิทย์ สิทธิโสภณ และนายวีระ บัวผัน ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ณ โรงเรียนบ้านเนินจำปา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 โดยมีนายประจวบ แจ่มศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูเจ้าของโครงการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครองนักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวสมพร อุระเกตุ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมต้อนรับพร้อมรายงานผลการดำเนินงาน