คณะติดตามผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน สพฐ.ลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 26  กุมภาพันธ์  2561  สพป.หนองคาย เขต 1  นางจีรพรรณ  จเรรัชต์ นักวิชาการศึกษาและนางธัชกร  เพ็งคำปั้ง ศึกษานิเทศก์ สพป.หนองคาย เขต 1 ได้ต้อนรับและร่วมกับ

ของโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกองทุนฯ ที่มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพฐ. ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงเรียนบ้านหนอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าว นำโดยดร.จิรสิน. เฮ้าเส็ง  ดร.เฉลียว. เอี่ยมสกุล  คุณกิตติพล  เอี่ยมสกุล ดร.ชัยรัตน์  ถาวรงามยิ่งสกุลและผู้รับผิดชอบงานโครงการอาหารกลางวัน พร้อมศึกษานิเทศก์ได้ร่วมเดินทางออกนิเทศติดตามในครั้งนี้ด้วย