ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงานวิจัย

วันที่ ๒๕  กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ดร. ดุจดาว ศิริวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงานวิจัย เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเพื่อฟื้นฟูภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ด้านการอ่านออก เขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำวิจัยให้บรรลุเป้าหมาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานจัดทำคู่มืองานวิจัย และคณะอนุกรรมการจัดทำสื่อกราฟฟิก ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒