สพป.สระบุรี เขต ๒ บ่มเพาะนักเรียนในโครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ มอบเกียรติบัตรและเป็นประธานพิธีปิด โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมี นายนิรวิทธ์ สุขคง หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี, นายอนุรักษ์ ระย้า ศึกษานิเทศก์ , คณะวิทยากรและผู้บริหารสถานศึกษา, ครูร่วมพิธีดังกล่าว โอกาสนี้ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ได้ปลูกต้นไม้ “ศรียะลา” ร่วมกับเด็ก ๆ เพื่อปลูกฝังให้เกิดความรักษ์ต้นไม้ รักษ์ป่า

อนึ่ง โครงการค่าย “เยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มอบหมายให้ นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิด มีสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรม ๑๐ แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี, วัดน้อยสามัคคีธรรม, บ้านซับดินดำ, วัดมวกเหล็กใน, บ้านใหม่ทุ่งดินขอ, วัดขอนชะโงกฯ, วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม, วัดลำบัว, หินกอง (พิบูลอนุสรณ์) และโรงเรียนวัดหนองโพธิ์ รวมจำนวนนักเรียน ๖๐ คน ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าสระบุรี อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี