สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมนักเรียนแกนนำปลอดยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรอบรมนักเรียนแกนนำปลอดยาเสพติด พัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) และงบประมาณในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ สมทบ จำนวน ๔,๐๐๐ บาท (สี่พันบาทถ้วน) เพื่อจัดทำโครงการป้องกันสถานศึกษาปลอดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เพื่อคัดกรองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา/มัธยมศึกษา และเฝ้าระวังนักเรียนกลุ่มเสี่ยง ป้องกันปัญหายาเสพติดแพร่ระบาด เข้ามาในสถานศึกษา และส่งเสริมทักษะชีวิตผู้เรียน ให้มีภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติด โดยกำหนดจัดกิจกรรมอบรมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ – ๖ โรงเรียนละ ๒ คน รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ รุ่นที่ ๒ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านหนองยาง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการตำรวจ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการบำนาญ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒