สพป.ลพบุรี เขต 1>ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” กับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรี

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. >> ผู้อำนวยการโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จิตอาสาบริจาคโลหิตด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” กับสาขาบริการโลหิตแห่งชาติ โรงพยาบาลบ้านหมี่ ลพบุรีกันอย่างคับคั่ง ตามที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้จัดโครงการ“จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ และสาขาบริการโลหิตโรงพยาบาล ประจำจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อน้อมนำแนวคิด และร่วมสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ โดยเชิญชวนประชาชนที่มีสุขภาพดีร่วมทำความดี บริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและให้การบริจาคโลหิตเป็นกิจกรรมหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นประจำทุก 3 เดือน ทำให้การจัดหาโลหิตมีความเพียงพอ สม่ำเสมอ มีความปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ทั้งนี้  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ได้รับมอบหมายภารกิจงานบริการโลหิตของประเทศไทยจากรัฐบาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508  ให้มีหน้าที่หลักในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุดจากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ไม่หวังสิ่งตอบแทน  จึงต้องมีการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนัก และมีจิตอาสาที่จะบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอทุก 3 เดือน หรือปีละ 4 ครั้ง เพื่อสำรองโลหิตในภาวะปกติและเตรียมความพร้อมในการรองรับกับภาวะวิกฤติที่มีความต้องการโลหิตอย่างเร่งด่วนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการบริจาคโลหิตแต่ละครั้ง โลหิตบริจาค 1 ยูนิต สามารถช่วยผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต  โดยสามารถนำไปปั่นแยกเป็นส่วนประกอบโลหิตที่เหมาะสมและใช้ได้ตรงตามอาการของผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ศาลาจันทร์หอม สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)