การประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ สายงานบริหารสถานศึกษา ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 (ผอ.รร.บ้านคาโต)

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยนายวิรัตน์ จันทร์งาม ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์มิตรภาพที่ 148 (กรรมการ) นางนันทา แววสง่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรูสะมิแล (กรรมการ) และนางสาวขวัญลักษณ์ เจียะคง พนักงานราชการ ร่วมการประเมินด้านที่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านที่ 2 ด้านความรู้ความสามารถ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะผู้อำนวยการสถานศึกษาเชี่ยวชาญ ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 โดยมีผู้ขอรับการประเมินคือ นางสาวจรุณี ทองสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาโต ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้กำลังใจในการประเมินฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคาโต อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี