สพป.ลพบุรี 1 ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายนิพนท์ นนธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในการลงพื้นที่จังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนกองทุนการศึกษาและโรงเรียนเครือข่ายฯ จังหวัดลพบุรี จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร อำเภอโคกเจริญ และโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง โดยได้ติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนของคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ได้มอบนโยบาย แก่คณะครู ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และของประเทศ รวมทั้งมีความสอดคล้องกับพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ภาพถ่าย : วทัญญู ใจแสน ครูโรงเรียนบ้านพุม่วง

Latest posts by กิตติมา ศรีหิรัญ (see all)