สพป.ลพบุรี เขต 1>ดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) ในสังกัด

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ออกดำเนินการบูรณการร่วมกันกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและสถานศึกษาที่ประสบปัญหาการคัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวข้องกับสารเสพติด/ยาเสพติด เป็นผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ติด โดยสุ่มตรวจโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 ตามนโยบายที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนดต่อไป …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นางดารณี โพธิ์ศรี นักวิชาการศึกษาชำนาญการ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)