จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จังหวัดสิงห์บุรี จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 5 โรงแรมโกลเด้นดราก้อน อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายวิทยา ยางสุด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เข้าร่วมอบรมส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและการสร้างและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการมีวัตถุประสงค์ 2 ประการ ดังนี้
1. เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและสร้างจิตสำนึก รักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธำรงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2.เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี นำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปขยายผลถ่ายทอดให้แก่นักเรียนนักศึกษาและเยาวชนให้เกิดความรักสามัคคีและสร้างความปรองดองในสังคมต่อไปซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 300 คน และจังหวัดสิงห์บุรีได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีกับผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง เพื่อขยายผลการเผยแพร่ องค์ความรู้ให้แก่ครู นำไปขยายผลถ่ายทอดให้แก่นักเรียน นักศึกษาและเยาวชนต่อไป การฝึกอบรมได้รับเกียรติจากวิทยาผู้ทรงคุณวุฒิ จิตอาสา 904 หลักสูตรประจำ รุ่นเป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์ รุ่นที่ 2/2563