สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดโครงการอบรมดนตรีไทย โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้สิบเอกไชยยศ ร่มโพธิ์ทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมดนตรีไทย และพิธีไหว้ครู โดยว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  ๑. เพื่ออนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยแขนงดนตรีไทย เป็นการสร้างภูมิรู้ด้านดนตรีไทยกับนักเรียน ให้เป็นไปตามแบบแผนของดนตรีไทย ๒. เพื่อสร้างพื้นฐานการเล่นดนตรีไทยให้กับนักเรียน ในการเชื่อมต่อการเล่นดนตรีไทยอื่น ๆ ต่อไป  ๓. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนมีทักษะและประสบการณ์ด้านดนตรีไทยมากยิ่งขึ้น และสามารถถ่ายทอดสู่เพื่อนนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการอบรมดนตรีไทยครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) และงบประมาณสมทบจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) รวมจำนวนเงิน ๑๕๓,๐๐๐ บาท หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และได้รับการอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมจากโรงเรียนวัดต้นตาล และอำนวยความสะดวกด้านต่าง ๆ วิทยากรผู้ให้การอบรมจากชมรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น นำโดยนายพายัพ นิชเปี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดต้นตาล ประธานชมรมดนตรีนาฏศิลป์ไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในพิธีเปิดนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้มาบรรเลงดนตรีไทย ซึ่งกำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ – ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๒๕๐ คน ณ โรงเรียนวัดต้นตาล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วยคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และนักเรียน