สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562

วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายวีรพล  สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีการอบรมพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  โดยมี นายยุทธนา  ศรีตระบุตร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในการเปิดการอบรม  ทั้งนี้เพื่อให้ครูผู้สอนปฐมวัยมีความรู้ มีความเข้าใจการใช้เครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียน และได้ติดตามการนำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2561 ไปใช้ในระดับห้องเรียน  สำหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจาก คุณครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ทุกคน รวมจำนวนทั้งสิ้น  160 คน