สพป.ลพบุรี เขต 1>พบปะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2562 หน่วยพัฒนาที่ 2

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พบปะผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ที่เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2562 หน่วยพัฒนาที่ 2 โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจากในเขตตรวจราชการที่ 2 จากจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อ่างทอง พร้อมขอบคุณ คณะกรรมการบริหารโครงการผู้รับผิดชอบโครงการและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาบุคลากรในครั้งนี้ด้วยดี ณ โฮม แอนด์ ฮิลล์ รีสอร์ท ตำบลสาลิกา จังหวัดนครนายก …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)