ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00-12.30 น.  ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่ สพป.กระบี่  นางสุปราณี นฤนาทรโรดม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนางสาวดวงกมล  โพธิ์ภู่ ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกประเภท ให้มีสมรรถนะทางภาษาและดิจิทัล รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด สพป.กระบี่   โดยมีนางสาวธนารัตน์  พรหมสุวรรณ นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ สำนักงานศึกษาธิการภาค 6    นายอาคม  สุชาติพงษ์ ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ร่วมให้การต้อนรับ  และนายสพล ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานการติดตาม ประเมินผลการพัฒนาสมรรถนะทางภาษา ดิจิทัล และการจัดการการเรียนการสอนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  และช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจราชการที่โรงเรียนบ้านคลองม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ และโรงเรียนหนองทะเลวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตรัง กระบี่ รับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ