พิธีปิดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBEC Content Center)  เขตตรวจราชการที่  13 

วันที่  9  สิงหาคม  2565  ณ  โรงแรมทองธารินทร์ ต.ในเมือง  อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์   นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  / ประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาประจำเขตตรวจราชการที่  13  เป็นประธานพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (OBEC Content Center)  ประธานในพิธี กล่าวแสดงความยินดีกับตัวผ่านการอบรมทุกคนขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ตั้งใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  ตลอดระยะเวลา 2 วันเต็ม (8 – 9 สิงหาคม  2565 ) ทำให้การดำเนินการครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมฯ