สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมมือกับ SCG ดำเนินงานโครงการ  SMART SCHOOL 

++ สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมมือกับ SCG ดำเนินงานโครงการ  SMART SCHOOL 

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ SMART  SCHOOL   ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ร่วมมือกับ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด  การนี้ นายภานุวัฒน์  คำใสย  ผู้จัดการประจำส่วนพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จำกัด และนางบัวคำ  ตั้งสุวรรณ์  รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒  คณะศึกษานิเทศก์ สพป.สระบุรี เขต ๒ หารือร่วมกัน  ณ ห้องประชุมแสงเทียน  อาคารอนุศิลป์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒