สพม.37 จัดประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2562

นางวิลาวัณย์  ไชยธรรม รอง ผอ. รักษาราชการแทน ผอ.สพม. 37  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต สพม.37 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562เพื่อพัฒนาข้าราชการ และบุคลากร ให้มีคุณลักษณะ 5 ประการ ตามโครงการฯ ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และจิตสาธารณะ ซึ่งกระบวนการปลูกฝังให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว จะต้องบูรณาการการบริหารจัดการตามภารกาจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และพร้อมที่จะรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)  ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 3 สพม.37