ารอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายชาญชัย ทองแสน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (ITA Online)

ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมภูนาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2