นายทวี ทะนอก ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ เป็นประธานกรรมการในการประเมินโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน

       วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายทวี  ทะนอก  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์  เป็นประธานกรรมการในการประเมินสภาพจริงโรงเรียนต้นแบบสภานักเรียน ระดับประเทศ  ประจำปี 2565 สำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 27 สิงหาคม 2565