สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

วันศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เพื่อสร้างความเข้าใจและรับรู้แนวทางการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามกิจกรรมที่กำหนด 10 ขั้นตอน ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานโรงเรียนประจำตำบลด้วย

โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล เป็นโครงการที่เกิดขึ้นตามนโยบาย “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” เพื่อพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบลให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพ และสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพ