สพฐ. เตรียมพร้อมจัดงาน “สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ครั้งที่ 4

วันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายให้ พลเอก สุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรม “โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันการกีฬา” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนจากโครงการ “สานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” และโครงการ “ห้องเรียนกีฬา” ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ผ่านการแข่งขันกีฬาแห่งมิตรภาพ พร้อมศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำรงชีวิต โดยปีนี้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562

พลเอก สุทัศน์ กล่าวว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้นำนโยบายของนายกรัฐมนตรีด้านการนำการศึกษาเข้าสู่ระบบการศึกษาสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดให้มี “โครงการสานฝันการกีฬาสู่ระบบการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมุ่งเปิดโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้พัฒนาศักยภาพของตนเองด้านการกีฬาในระดับมัธยมศึกษา และได้ขยายผลรูปแบบโครงการดังกล่าวไปยังภูมิภาคอื่นทั่วประเทศ ในชื่อ “โครงการห้องเรียนกีฬา” โดยมีเป้าหมายในการคัดเลือกนักเรียนที่มีรูปร่างสูงใหญ่เข้ารับการศึกษา แล้วจึงใช้วิทยาศาสตร์การกีฬา การโภชนาการที่เหมาะสม และการฝึกซ้อมอย่างเป็นระบบมาเป็นฐานในการพัฒนาศักยภาพของนักเรียน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2559-2562 เพื่อสร้างโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่มีทักษะความสามารถด้านกีฬาใน 3 ประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล และบาสเกตบอล เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ม. 1-3 และตอนปลาย ม. 4-6 ในแผนการเรียนวิทยาศาสตร์-กีฬา และแผนการเรียนภาษา- กีฬา ในโรงเรียน 9 แห่ง ใน 8 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร สุโขทัย กระบี่ ชุมพร มหาสารคาม อุดรธานี ชัยภูมิ และเพชรบูรณ์ โดยมีจุดเน้นเรื่องของรูปร่าง ความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาการกีฬาของชาติ และสร้างความเป็นเลิศด้านกีฬา ด้วยหลักการ “เส้นทางสู่ฝันสรรค์สร้างแรงบันดาลใจ นักกีฬาไทยสู่สากล” โดยทำงานร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งในเรื่องของครู โค้ช อุปกรณ์กีฬา และสถานที่ ซึ่งผลการดำเนินงานใน 4 ปีที่ผ่านมาพบว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

สำหรับ “โครงการสามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา” ได้จัดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นที่จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และครั้งที่ 3 ที่กรุงเทพมหานคร นับได้ว่าประสบผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง ครูผู้สอน นักเรียน นักกีฬา มีพัฒนาการทักษะฝีมือก้าวหน้าตามลำดับ สามารถสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่ยอมรับ นักเรียนที่จบการศึกษาชั้น ม.6 สามารถเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยใช้ portfolio และระบบโควตา ส่งผลให้ผู้ปกครองสนใจส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในโครงการสานฝันการกีฬาฯ และโครงการห้องเรียนกีฬามากขึ้น ปัจจุบันมีนักเรียนรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,700 คน ในส่วนครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 4 ได้มอบหมายให้ สพฐ. เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งจะจัดขึ้นช่วงปิดภาคเรียน ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 ณ จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดหนองคาย ภายใต้วัตถุประสงค์ คือ การเรียนรู้สืบสานศาสตร์พระราชา พร้อมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้พหุวัฒนธรรม รวมถึงการสร้างมิตรภาพและความสามัคคีอีกด้วย

นอกจากนี้ ตนยังได้เน้นย้ำในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยระหว่างการเดินทางไป-กลับ โดยจัดให้มีจุดบริการพักรถ รวมถึงการแจ้งเหตุฉุกเฉิน สถานที่พักสำหรับนักเรียนแบ่งแยกชายหญิงเพื่อความปลอดภัยและสะดวกในการควบคุมนักเรียน ส่วนการเตรียมอาหารได้ขอให้ทุกโรงเรียนดูแลอาหารการกินของนักเรียนอย่างเคร่งครัด ต้องมีความสะอาดสดใหม่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และมีความคาดหวังว่านักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรมพหุวัฒนธรรม สร้างมิตรภาพ ความรัก ความสามัคคี ผ่านกิจกรรมการแข่งขันกีฬา พร้อมทั้งสามารถนำไปใช้ในการดำรงชีวิตต่อไปได้

อัจฉรา ภาพ/ข่าว