สพป.สระแก้ว เขต 1 พิธีเปิดการแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ(นักเรียน) ในการประชุมวิชาการการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายมงคลชัย รัตนอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดการประกวดแข่งขันกิจกรรมทักษะวิชาการ การประกวดผลงานแนวปฏิบัติที่ดีรายด้าน และการประกวดสถานศึกษาที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนดีเด่น ในการประชุมวิชาการ การพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

การแข่งขันฯ ครั้งนี้ มีโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ (กพด.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่าผักชี โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข และโรงเรียนบ้านโคกน้อย โดยจัดประกวดแข่งขัน 3 กิจกรรม แบ่งเป็นกิจกรรมภาพวาด กิจกรรมการเขียนเรียงความภาษาไทย และกิจกรรมโครงงาน / งานประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ รวมทั้งสิ้น 19 รายการ  ณ ห้องประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1