สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

นายศุกล เทพหยด ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ตัวแทน ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย   บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต   ปฏิญญาเขตสุจริต และปฏิญญาเขตคุณธรรม   เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันที่ 4 มีนาคม 2562