พิธีเปิดป้ายโรงเรียน และตรวจเยี่ยมโรงเรียนวิทยสัมพันธ์

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

ด้วยโรงเรียนวิทยสัมพันธ์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ดังนั้นคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ศิษย์เก่าและชุมชนได้มีความเห็นร่วมกันว่าสมควรจะได้จัดทำป้ายโรงเรียนขึ้นใหม่ เพื่อเป็นศักดิ์ศรีให้แก่โรงเรียนและชุมชน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน และเงินที่ได้รับบริจาคช่วยเหลือ

จากนั้น ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ให้กำลังใจคณะครูและนักเรียน ในการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) เน้นย้ำสถานศึกษาเกี่ยวกับมาตรการการป้องกันเฝ้าระวังการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ครูและผู้ปกครอง เพื่อลดความเสี่ยงโควิดในสถานศึกษา ติดตามการบริหารงานด้านต่างๆ ของผู้บริหารสถานศึกษา ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การป้องกันการจมน้ำของนักเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอนในทุกสาระวิชา และขอให้สถานศึกษาน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของในหลวงรัชการที่ 10 การศึกษาต้องมุ่งสร้างพื้นฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน 1) มีทัศนคติที่ถูต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 3) มีงานทำ – มีอาชีพ 4) เป็นพลเมืองที่ดี ส่งเสริมให้กับนักเรียน พร้อมทั้ง สำรวจอาคารเรียน สถานที่ การจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ