พิธีเปิดห้องสมุดหยีวิยม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดห้องสมุดหยีวิยม โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้าง จากท่านอาจารย์อรพรรณ หยีวิยม ที่ได้เสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม จำนวน 250,000 บาท และการดำเนินงานสร้างห้องสมุดดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ คณะครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ ร่วมดำเนินการสร้าง