พิธีปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดและกล่าวให้โอวาทในโครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2565 ณ โรงเรียนวัดหนองมะคัง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

การสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนเป็นสิ่งสำคัญ เพราะความปลอดภัยเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียน การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ขึ้นอยู่กับความสุขและการมีชีวิตที่ปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา สามารถป้องกันหรือได้รับการป้องกันตนเองจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ มีความรู้ความเข้าใจ จิตสำนึก เจตคติที่ดี และมีทักษะในการป้องกันภัย โดยนักเรียนสามารถได้รับการแก้ไขปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยา ฟื้นฟู จึงเป็นภาระกิจสำคัญที่จะต้องปฏิบัติตามแนวนโบายสถานศึกษาปลอดภัย การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดและภัยคุกคามทุกรูปแบบในสถานศึกษา จึงเป็นการฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันยาเสพติด และภัยต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือ เป็นภาระกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและภัยคุกคามได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น

ผู้เข้าฝึกอบรมเป็นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอพรหมพิรามและอำเภอวัดโบสถ์ รวม 34 คน ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 100 คน ระยะเวลาการเข้าฝึกอบรม 3 วัน 2 คืน โดยวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1, เขต 2, เขต 3 สมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดพิษณุโลก โรงพยาบาลวัดโบสถ์ และสถานีตำรวจอำเภอวัดโบสถ์