การอบรมพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดร.พยอม วงษ์พูล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 4 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมี ดร.วินัย ปานโท้ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ดร.อุมาพร ปานโท้ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และ ดร.ประภาพร ศิริสกุลวัฒนาพร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม