สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกวดคัดเลือกนวัตกรรมต้านทุจริตศึกษา ..สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 จัดโครงการคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนทุกระดับ โดยตระหนักความสำคัญการนำหลักสูตรต้านทุจริตไปใช้ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกการประกวดแข่งขันนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
วันที่ 2 กันยายน 2565 นายอำนวย ดีประสิทธิ์ รองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานเปิดการประกวดแข่งขันนวัตกรรม โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกกิจกรรมที่เข้าร่วมการประกวดดังนี้ กิจกรรมบริษัทสร้างการดี
กิจกรรมถอดบทเรียน(Best Practice)สำหรับผู้บริหาร และครู กิจกรรมนวัตกรรมการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา
กิจกรรมภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริต ณ ห้องประชุมเขาพระ สพป.สุพรรณบุรี เขต 3