สพป.ชัยนาท ประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 มีนาคม 2562  >>> นางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ  (National Test : NT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับสนามสอบ วัตถุประสงค์ในการประชุมเพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการดำเนินการทดสอบ  ระดับสนามสอบ  เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรม และมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าสนามสอบ กรรมการ และกรรมการคุมสอบ จำนวน 318 คน ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา  สพป.ชัยนาท