สพป.ยะลา เขต 3ประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบและสนามสอบ

วันที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น.  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3ได้จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National – Test) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ระดับศูนย์สอบ และสนามสอบ โดยมีนายวัชระ  จันทรัตน์  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และนางสุภาพร  จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษชี้แจงแนวปฏิบัติตามคู่มือการดำเนินการทดสอบ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน การรายงานผล การจัดสอบสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ซึ่งมีคณะกรรมการจากสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอเบตง สังกัดตชด. สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ากรศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เจ้าหน้าที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมจำนวน  140 คน  ณ ห้องประชุมบาลา  ฮาลา อาคารเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายวัชระ  จันทรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า การประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีกำหนดจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศในวันพุธ ที่ 6  มีนาคม 2560 เวลา 09.00 – 14.00 น.  ณ สนามสอบที่กำหนด วิชาที่ทำการทดสอบจำนวน 3 วิชา วิชาความสามารถด้านภาษา  ความสามารถด้านคำนวณ  และความสามารถด้านเหตุผล  เพื่อให้คณะกรรมการระดับสนามสอบ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ จัดสนามสอบและห้องสอบ  บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ ข้อปฏิบัติในการสอบของผู้เข้าสอบ การรับกล่องบรรจุแบบทดสอบ และซองบรรจุเอกสารการสอบ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

ด้านนายโกมุท  รุยอ่อน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า ขอฝากเน้นย้ำครูผู้ฝึกสอนได้ทำความเข้าใจการประเมินความสามารถพื้นฐานของนักเรียนเป็นสำคัญและมีความจำเป็นสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในด้านภาษา (Literacy) ด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านเหตุผล (Reasoning Abilities)  ว่าจะให้นักเรียนมีเทคนิคการคิดคำนวณอย่างไรให้รวดเร็วและถูกต้อง และสามารถทำให้นักเรียนนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งสามารถเชื่อมโยงสัมพันธภาพทางสังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันได้ ในส่วนของเรื่องภาษา เนื่องจากปัญหาที่พบตอนนี้นักเรียนยังสื่อสารภาษาถิ่นในสถานศึกษาทำให้การใช้ภาษาได้ช้าลง จึงฝากให้ครูทุกคนใช้ภาษาไทยในการสื่อสารกับนักเรียนในโรงเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพูดภาษาไทยได้เร็วยิ่งขึ้นส่งผลต่อการใช้เหตุและผล พร้อมทั้งช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนได้อีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว