“ตานี 1 เฟ้นหาตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ณ จังหวัดนราธิวาส”

วันอาทิตย์ ที่ 4 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2565 ณ สนามแข่งขันโรงเรียนเมืองปัตตานี สนามแข่งขันโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย ห้องประชุมชบาเงิน และชบาทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 และอาคารเอนกประสงค์ อบจ.ปัตตานี ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุน จัดเวทีกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนได้แสดงออกและได้พัฒนาความสามารถด้านวิชาการ การแสดง และทักษะด้านวิชาชีพ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้ปรากฏต่อสาธารณชน และคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรม งานมหกรรมวิชาการชายแดนใต้ ที่จังหวัดนราธิวาส โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการตัดสิน คณะทำงาน และนักเรียน ได้เข้าร่วมงานครั้งนี้ จำนวน 1,000 คน มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 84 รายการ จากการลงพื้นที่เยี่ยมชม ให้กำลังใจคณะครู นักเรียน คณะกรรมการตัดสิน พบว่าการแข่งขันและตัดสินแต่ละสนาม แต่ละสาระ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เที่ยงธรรม และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้