สพป.ลพบุรี เขต 1>ประชุมคณะกรรมการผู้ประเมิน PLC คณะกรรมการกลั่นกรอง วัดและประเมินผล เพื่อการประเมินการพัฒนาครูผู้ช่วยในหลักสูตรครูผู้ช่วยในระบบ TEPE Online

วันอาทิตย์ที่ 2 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-17.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประเมินการพัฒนาครูผู้ช่วยในระบบ TEPE Online โดยมีคณะกรรมการผู้ประเมิน PLC คณะกรรมการกลั่นกรอง วัดและประเมินผล ตามคำสั่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 ที่ 223/2561 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2561 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประเมินการพัฒนาครูผู้ช่วยในหลักสูตรครูผู้ช่วยในระบบ TEPE Online เพื่อพัฒนาครูผู้ช่วยให้ได้รับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู (ระยะเวลาการพัฒนา 60 วัน) ที่กำหนดให้ครูผู้ช่วยสมัครเป็นสมาชิกเข้ารับการพัฒนาในระบบ TEPE Online ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2561 – วันที่ 12 มกราคม 2562 และให้ปฏิบัติตามขั้นตอนโดยศึกษาข้อมูลการพัฒนา PLC และขั้นตอนการประเมิน ตลอดจนขั้นตอนการส่งชิ้นงานทั้ง 2 ส่วนตามคู่มือ ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/น.ส.ณิชารีย์ บุญประเสริฐ : ถ่ายภาพ…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)