สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์…”รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model 2562″

********* วันที่ 3 มีนาคม 2562   สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1ร่วมกับจังหวัดอุตรดิตถ์….จัดกิจกรรมเข้าค่าย “รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา “Uttaradit Model 2562” รุ่นที่ 2โดยมีนายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนายชัชชัย ทับทิมอ่อน   ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์
********  ในการจัดกิจกรรมเข้าค่าย “รักษ์สิ่งแวดล้อม น้อมจิตอาสา พัฒนาบ้านเรา Uttaradit Model 2562” มีครู นักเรียนชั้น.ม.1-3  และคณะวิทยากรสังกัดสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 710 คน  เพื่อปลูกฝั่งเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีจิตสำนึกในการสร้างความดี มีจิตอาสา พัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข