โครงการไฟฟ้าฟอร์เทล

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงงาน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรับรู้และเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านไฟฟ้า รวมถึงปลูกจิตสำนึกและปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกให้แก่กลุ่มเยาวชน และประชาชน โดยผ่านวิธีการเล่านิทานร่วมสมัยในรูปแบบละครเวที ผ่านสื่อ Online และ On Ground ในการนี้ ขอเชิญชวนนักเรียน สถานศึกษาเข้าร่วมประกวดโครงการดังกล่าว สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่