ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านวิชาการ ติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการด้านวิชาการ ติดตาม การวัดและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ โดยในปีการศึกษา ๒๕๖๒ มีผู้ปกครองรายที่ ๑ ชื่อนางกอบมณี ทัตติยกุล มาดาของเด็กชายเกื้อ ทัตติยกุล อายุ ๖ ปี ๓ เดือน ได้ยื่นความประสงค์ขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ สถานที่จัดการศึกษา บ้านเลขที่ ๓ ซอย ๓/๒ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผู้ปกครองรายที่ ๒ นายอชิศักดิ์ บุญธรรมเจริญ บิดาของเด็กชายพิชยะ บุญธรรมเจริญ อายุ ๕ ปี ๑ เดือน ได้ยื่นความประสงค์ขอจัดทำแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ระดับก่อนประถมศึกษา สถานที่จัดการศึกษา บ้านเลขที่ ๑๙ – ๒๑ ถนนชำนาญอุทิศ ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ , พิจารณาเอกสารหลักฐาน , พิจารณาแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒