กิจกรรมนิทรรศการวิชาการ (OPEN HOUSE) โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ สพป.ปัตตานี เขต 1

วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ (OPEN HOUSE) โรงเรียนบ้านบาราเฮาะ ซึ่งนางสาวแวอาซีซะห์ หวังแอ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบาราเฮาะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้โดยผ่านกระบวนการที่เน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง กระตุ้นให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง พัฒนาทักษะการเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายในด้านวิชาการ และความสามารถพิเศษ ให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น จากประสบการณ์ตรงจากการทำกิจกรรม สนับสนุนให้นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ได้แสดงออกซึ่งความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 148 คน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจากคณะครู บุคลากรในโรงเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กรรมการสถานศึกษา และนักเรียนทุกคน จนทำให้เกิดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น