“HANDBOOK FOR THE ENGLISH CLASSROOM”สพม.สงขลา สตูล

คลิกที่นี่เพื่อเปิดอ่าน

“ห้องเรียน คือ ชีวิตของเด็กและการทำงานของครู”การใช้ภาษาอังกฤษสนทนาในห้องเรียนระหว่างครู
และนักเรียนขณะเรียนวิชาภาษาอังกฤษสามารถเป็นจริงได้ โดยเฉพาะห้องเรียนในปัจจุบัน พุทธศักราช
๒๕๖๕ หรือคริสตศักราช ๒๐๒๒ ความสำคัญและความจำเป็นของการใช้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ จึงเป็น
สิ่งที่ท้าทายของครูผู้สอน ห้องเรียนเป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ในทุกๆวิชารวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษ ห้องเรียนจึง
เป็นสถานที่ที่นักเรียนได้ยิน ได้ฟัง ได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษและซึมซับประสบการณ์ที่ครูจัดให้ ยิ่งฝึกพูดยิ่งเก่ง มี
ความคล่องแคล่วในการใช้ภาษาทั้งครูและนักเรียนก่อนที่นักเรียนจะไปฝึกต่อยอดความรู้ด้วยตนเองในระดับชั้น
ที่สูงขึ้น หรือใช้ในสถานการณ์จริงในโลกกว้าง