สพป.พิษณุโลก เขต 3 เตรียมความพร้อมนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของ สพป.พล.3 เพื่อเตรียมความพร้อมเทศ ติดตามและประเมินคุณภาพสถานศึกษา และรับทราบผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในวันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก