ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ผ่านการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning)

วันเสาร์ ที่ 17 กันยายน 2565 ดร.ภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานแขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ เพื่อการพัฒนาสมรรถนะ ผู้เรียน ผ่านการ จัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active learning) โดยมีดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ประธานบรรยายพิเศษการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ผ่านระบบ Zoom Meeting พร้อมด้วย One Team สพฐ. ผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครูแกนนำ จากเขตพื้นที่การศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 7 จำนวน 280 คน เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ โรงแรมตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส

ขอบคุณภาพ…ว่าที่ร้อยตรีมารุต มณีโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.นราธิวาส เขต 3