สพป.กระบี่ ประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการผู้รับบำนาญ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565  จำนวน 73 ราย

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่    นายสพล  ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการ ผู้รับบำนาญ ให้กับผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 73 ราย เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ เกี่ยวกับบำเหน็จ บำนาญและวิธีปฏิบัติที่เป็นสาระสำคัญให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ ที่จะพ้นจากราชการและมีสิทธิได้รับบำเหน็จ บำนาญ สามารถติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานของส่วนราชการและกรมบัญชีกลางได้ตลอดเวลา .

  ทั้งนี้ ผู้เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 73 ราย ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จำนวน 3 ราย ผู้บริหารโรงเรียน 13 ราย ข้าราชการครู จำนวน 50 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน  7 ราย