สพป.ลพบุรี เขต 1>ลงพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือมอบกระดานดำให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากอาคารเรียนชำรุดขั้นวิกฤต

วันที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมนางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันลงพื้นที่พร้อมให้ความช่วยเหลือมอบกระดานดำให้แก่โรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจากอาคารเรียนชำรุดขั้นวิกฤต จำนวน 5 อัน ตามที่ได้รับการรายงานจากโรงเรียนวัดสระมะเกลือว่า อาคารเรียนชำรุดขั้นวิกฤตและขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายการค่าก่อสร้างอาคารเรียน โดยกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมคณะผู้บริหาร สพป.ลพบุรี เขต 1 จึงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ผ่านมา และประสานงานกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี เพื่อตรวจสอบโดยได้รับแจ้งผลการสำรวจสภาพโครงสร้างอาคารเรียนที่ชำรุด พบว่า รอยแตกร้าวที่เสาตอม่อของอาคารเกือบทุกต้น สันนิฐานได้ว่ารอยแตกร้าว เกิดจากเหล็กเสริมคอนกรีตในเสาตอม่อเป็นสนิมจากการทำปฏิกิริยาออกซิเดชั่นระหว่างเหล็กเสริมคอนกรีตกับความชื้นจากน้ำที่ขังอยู่ใต้ถุนอาคารส่งผลให้คอนกรีตที่หุ้มเหล็กเสริม แตกออกและเกิดสนิมขุม เสาตอม่อบางต้นปรากฏรอยแตกร้าวของเนื้อคอนกรีตแกนกลาง เป็นอันตรายอย่างมากต่อโครงสร้างอาคาร จึงเห็นควรระงับการใช้อาคารดังกล่าวไว้ก่อน เนื่องจากมีอายุการใช้งานมากพอสมควร หากซ่อมแซมอาคารอาจมีค่าใช้จ่ายที่สูงไม่คุ้มค่าและเห็นควรให้รื้อถอนแล้วสร้างอาคารใหม่ทดแทนต่อไป และในปัจจุบันนี้ทางโรงเรียนได้รับการจัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนตามแบบ สปช.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียน ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่จะแล้วเสร็จในวันที่ 2 กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดสระมะเกลือ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)