โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ

ด้วย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยฯ สนใจเข้าร่วมโครงการติดตามรายละเอียดได้ที่ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ