แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน

หนังสือ ที่ ศธ 04001/ว1249 แจ้งการเกิดโรค อุบัติเหตุ และการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน แจ้งเตือนการเกิดโรค อุบัติเหตุและการเกิดสาธารณภัยในฤดูร้อน