ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 2 เรื่อง ดังนี้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข