สพป.กรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มภาคสงฆ์ 1 เรื่อง “สร้างพลเมืองดีสู่สังคม เพาะบ่มคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ”

วันที่ 29 กันยายน 2565 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานและร่วมเสวนา กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มภาคสงฆ์ 1 เรื่อง “สร้างพลเมืองดีสู่สังคม เพาะบ่มคุณธรรมตามแนววิถีพุทธ” โดยมี นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิด ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พระศรีธรรมภาณี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระพงศ์ศักดิ์ ชิปปาภิญโญ พระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสถานศึกษา นางสาวสมฤทัย ธรรมมา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ศึกษานิเทศก์ คณะครูและนักเเรียน ณ หอประชุมท่านผู้หญิงละเอียด โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร