สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

วันที่ 6 มีนาคม  2562 นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ พร้อมให้กำลังใจคณะกรรมการประจำสนามสอบและตรวจติดตามนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(National test : NT ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 พร้อมกันนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการออกตรวจเยี่ยมการสอบทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน 22 สาย

ภาพเครือข่ายประชาสมพันธ์/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ