นายปริญญา จุฑาสงฆ์ ผอ.สพม.กาฬสินธ์ุ ประชุมผู้บริหาร สนง.เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 9/2565

วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายปริญญา  จุฑาสงฆ์  ผอ.สพม.กาฬสินธุ์  ประชุมผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้บริหารสถานศึกษา ก่อนวาระการประชุมได้นำกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต คณะผู้บริหารการศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคน ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้นได้ดำเนินการประชุมพร้อมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ที่สอดคล้องกับนโยบาย สพฐ. และกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมโปงลาง ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์