สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2562 ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562

วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 10/2562 ประจำวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 3 ช่วง ดังนี้

1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 3 เรื่อง คือ – โรงเรียนกำเนิดวิทย์ โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทยที่ผลิตนักเรียนเป็นนักวิทยาศาสตร์ – การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา – การปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

2) เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู จำนวน 4 เรื่อง คือ – เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก และรุ่นที่ 8 วันที่ 5 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี – วันที่ 2 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561 ของนักเรียนระดับชั้น ม.6 – วันที่ 3 มีนาคม 2562 ลงพื้นที่สำรวจและร่วมประชุมวางแผนการพัฒนาโรงเรียนตามพระราชกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สนามบรมราชกุมารี ณ จังหวัดเชียงราย (โรงเรียน ตชด.บ้านนาโด่ สพป.เชียงราย เขต 3, โรงเรียน ตชด.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ, เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้บ้านนาโด่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโลโลยีเชียงราย – วันที่ 4 มีนาคม 2562 ติดตาม รมว.ศธ. มอบนโยบายในการประชุม ผอ.สพท.ทั่วประเทศและการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

3) แจ้งข้อราชการ สพฐ. จำนวน 2 เรื่อง คือ – การสร้างนวัตกรรมเครื่องมือวัดค่าฝุ่น PM 2.5, PM 10 – สื่อกล่องหรรษาของคุณครูธีระพล พงษ์พิมาย โรงเรียนบ้านบาละ จังหวัดยะลา

หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)